Lần đầu tiên tớ ra tay được, ban xem thử đúng không? :)
http://physics.tgs.vn/relax/04_Track.MP3