Salut d'Amour (Lời chào của tình yêu) của Edward Elgar.