Transcribe và Arrange trong âm nhạc thực ra là hai khái niệm khá chung chung, gần giống nhau và cũng được sử dụng gần như nhau. Đôi khi người ta ít để ý sự khác biệt và sử dụng vô tội vạ.
...