Sao Apo không dịch hộ mọi người luôn đi. Để tiếng Anh thế này đánh đố quá hic..Dốt ngoại ngữ thì biết đọc kiểu gì đây :(