Mình kiếm được 1 số sách sau đây:

http://www.4shared.com/dir/24975253/73173f84/Partituras__Sheet_musics_.html

http://www.4shared.com/dir/24975574/da0ade20/Piano_exercises_and_studies__b.html