@ Ane.Naka: bạn đã có kiến thức cơ bản về Jazz Chord chưa? nếu chưa thì bạn nên tìm sách để bổ sung cho mình. Tôi nghĩ rằng sự tự do khi improvisions chính là rất vững về chord để có nhiều lựa chọn...