Apomethe có thể chỉ cho em biết mấy bài tập đó được không? Vì tay không được lớn nên dù cố gắng phát huy việc sử dụng cổ và cánh tay nhưng vẫn chưa ổn khi đàn liên tục những quãng xa.