Đoạn nhạc này là Entr'acte, mở đầu cho màn 3 của vở nhạc kịch Carmen. Thể thức là intermezzo.

http://www.youtube.com/watch?v=eChLCFAGyx0