Bài trình diễn cuối cùng trước khi nghỉ hè
http://www.youtube.com/honzich#p/a/u/1/s_J0q5SVEjA
va phần 2
http://www.youtube.com/honzich#p/a/u/0/cgFemsPsHNs

Rất tuyệt. Cả nhịp và cường độ đều...