mình có đây, mình cũng đang tập, bạn ở đâu, hay mình cùng chơi