sách học guitar cổ điển "Pumping nylon" của Scott Tennant, thành viên của Los Angeles Guitar Quartet danh tiếng:
http://www.mediafire.com/?sharekey=4df67b67e4d4f6ff67cd7f7bd65f7eefe04e75f6e8ebb871