Apo cho biết thêm về giải thưởng của Đặng Thái Sơn đi. Có scandal a.???