Phải cảm ơn cà người trả lời lẫn người hỏi :x. Bạn blackwolf còn nhớ bản nào trên VOV nữa hỏi luôn để tớ nghe ké với