Rossini và Verdi : OVERTURES
Von Karajan và Berlin Phill.
Ko có đường link vì nghe từ đĩa...:)