Bạn bấm vào link này sẽ có sheet nhạc Chopin Valse Op 64 No 2 cho guitar:


http://www.free-scores.com/download-sheet-music.php?pdf=2124

Bấm View PDF, rồi bấm Download the PDF file. Chúc may...