Em có trang này chứa rất nhiều sheet mấy bài nhạc pop bây giờ. Mỗi tội là mấy sheet này hơi đơn giản nên chơi ko đã tay lắm!
http://www.thepianocian.com