và là thần đồng Mr Tom của Vương Quốc chúng ta .... :'D