hihi,thầy mình chỉ nói cho mình một câu "Dục Tốc Bất Đạt" ,vì thong thường thầy keu kéo chậm,nhưng đánh một hồi là bắt đàu đanh lung tung,nhanh len,cứ tưởng là mình giỏi nhung thật ra sai tè le,tới...