Đang chán tình nghe cái này :

http://www.youtube.com/watch?v=BECZDIuqEvA