Bài symphony số 3 của Mendelssohn bè trumpet nặng wá trời lun, mình ngồi trumpet 1 mà phê Nhưng công nhận là cả số 3 và 4 của ôg đều nice ^^