Chào cả nhà :-). Em nghĩ Nhạc Cổ Điển chưa có nhiều người nghe 1 phần là nhận thức của những Cơ quan thông tin đại chúng,chuyên ngành chưa tìm cách quảng bá rộng rãi cho nhân dân thôi.Như ở Nước...