1. Box này được đặt theo tên tác phẩm này.

2. Các tác giả xin lỗi các Bé, nhất là các Bé chưa biết đọc biết viết hay còn nằm trong bụng mẹ, vì đã mạo muội mượn danh các Bé để đặt tên cho cuốn...