Cho mình các dấu hóa theo thứ tự các nốt như thế nào?
Ví dụ có 2 dấu thăng sau khóa Sol là phải # nốt F và C xuất hiện trong bản nhạc.
Có 2 dấu giáng sau khóa Sol thì giáng nốt B và E xuất hiện...