Sao không thấy Carlos Kleiber nhỉ. Cách ông ấy chi huy thật đuyên dáng và tuyệt vời