Mình thì thích Rubinstein đàn bản Moonlight Sonata nhất ! ^ ^