Mình thấy mấy người bên trên dù giỏi mấy thì giỏi... vẫn là "man"....
Đến h mình chỉ phục nhất 1 nhạc trưởng:
Sarah-Grace Williams
Bởi vì đơn giản, đó là 1 nhạc trưởng nữ!