Bẵng đi 30 năm, gặp lại thầy chủ nhiệm cũ ở đất phương Nam, thấy trên kệ nhà thầy có kệ xoay chất đầy đĩa CD, tôi bèn nói: "Thầy ổn cả đấy chứ, em thấy đời sống tinh thần của thầy vẫn lành mạnh quá"...