@NGUYỄN VIỆT: Vì bạn tập trung hát mà quên việc hít thở nên cơ thể nhanh mệt. Chú ý hít thở đều đặn sẽ đỡ mệt hơn. Have fun