lúc nào rảnh để thử, nghe tên có vẻ thú vị :) ..... cho hỏi "Con quỷ thọt" của Mussorgsky tên chính thức là gì thế :D