Tự nhận thấy mình có khả năng dạy, kèm piano :->
Nhưng nếu học sinh là gals thì sẽ hiệu quả hơn đó :-?