Vấn đề là có phương pháp, chứ nếu ngồi cho lắm mà tập ko đúng quy cách thì nói làm gì.
Mỗi tuần lên lớp 3 buổi là được rồi, còn lại thì bản thân bạn nên tự suy ngẫm về tác phẩm, sự bỏ sức vỡ và...