Ở đâu vậy, có thể bày chỗ giúp mình được không? Mình cũng muốn mua một cái!