Người Việt Nam mình đâu phải là ít nghe nhạc cổ điển, mà đúng ra là cả thế giới ít nghe nhạc cổ điển.

Bây giờ


Chúng ta đang sống trong thời đại công nghiệp

cho nên nhiều cái thay đổi. Lắm...