Bác hỏi giáo sư GG ra liền mà:
http://www.catruong.com/tailieu/luyenthanh/luyen_thanh2.htm#2_4

V. BỘ PHẬN DỘI ÂM
Gồm tất cả các khoảng trống trong thân thể, chủ yếu là các khoảng trống...