Beethoven
Piano Trio in D major, Op.70 No.1
Bản thảo có bút tích, viết năm 1808

Beethoven dù học rất giỏi các môn học văn hoá, ham đọc sách, học tiếng nhưng penmanship thì tồi tệ #:-S
...