Bạn muốn tìm hiểu về sáo, cụ thể là thế nào? Có bao nhiêu loại nhạc cụ sáo? Hay là ý bạn là sáo Flute?