Mình bắt đầu học đàn đc 3 năm, nhưng tính thời gian luyện tập thì chỉ khoảng 1 năm rưỡi. Vì bắt đầu học hơi muộn, vì...lười :">, và thực chất là cũng rất kém về nhịp nữa, nên đến bây giờ kiến thức...