Mình đề cử các bản Thơ Giao hưởng, ví dụ như Les Preludes và Mazeppa. :D