Bây giờ cái file mp3 cuối cùng trong các link down Pletnev 2 & 4 và Pletnev 5, Wilhelm, Ritcher cũng đã bị xóa hết (hình như file ape cũng bị xóa mất file cuối cùng trong đĩa), bác nào có thể update...