Chân dung thành viên Bút nhóm nhaccodien.info (TXNV thực hiện):


http://www.youtube.com/watch?v=7lWX-XtpsxA