bạn hát thế nay thi hat ngàn bai cũng ko đuối đâu,vì bạn đẩy hơi ra ngoài quá ít ko co mất tí sức nào thì lam gì co chuyện đuối,nhưng đến mấy chỗ cao bạn cứ ém khí xuống thì dễ bị mệt là dương nhiên...