Đáng lẽ em chọn Karajan nhưng sực nhớ là Bernstein chỉ huy "khéo" và "tinh tế" hơn nên đi với Bernstein vậy. Có đến 2 ông Sawallisch lận, em không biết chọn ông nào. :P