bài viết rất giá trị, cảm ơn Học giả Vịt "cực bầu"