uhm, hn e muốn nhờ anh nofamily và mọi người giúp e một chút
e nghe gh số 6 của Beethoven, 2 bản. 1 bản do Karl chỉ huy, và bản còn lại do Rattle chỉ huy. Rõ ràng là nghe 2 bản này có sự khác nhau,...