đi off-lai cũng là một hình thức để bắt đầu đến với ncđ :">