Tạ Tôn là con Tạ Bôn thì phải, ngày trước không có CD nghe nên chỉ được nghe Tạ Bôn kéo đàn thôi, công nhận Tạ Bôn kéo sonata số 5 (Mùa xuân) của Beethoven hay thật.