có vẻ là tenor
cũng ko chắc chắn
có kĩ thuật chắc # hẳn