Bạn hát nhạc "trẻ" nên mình không dám ý kiến nhiều, hehe. Giọng bạn hay, truyền cảm nhưng... với cái thể loại nhạc trẻ (nhạc chợ) như bây giờ tử Tây đến Ta thì không thể gọi là hát mà gọi là nghêu...