Bạn ra ngoài nhà sách là sẽ có ngay quyển Mozart của Bằng Việt và quyển Chopin.
Beethoven thì chỉ có ngoài khu sách cũ thôi, tuy nhiên hơi hiếm.