Các bạn có thể vui lòng giải thích ngắn gọn cho newbie Tiffany về những khái niệm sau không? Đó là:

Air, Bagatelle, Ballade, Barcarolle, Bourrée, Cadenza, Canon, Chaconne, Courante, Divertimento,...